Đồ án tốt nghiệp: "Mô hình kiểm tra sức điện động và xếp pin vào khay"

Nhóm sinh viên Tự động hoá K57 Vũng Tàu

Nguyễn Tất Trung; Nguyễn Tiến Đạt; Đào Trung Thành; Thái Bá Tuấn Vũ; Đinh Quốc Thái; Lê Phương Nam