Bộ môn tự động hóa thông báo đến các sinh viên lớp:

1. Tự động hóa 57A

2. Tự động hóa 57B

3. Tự động hóa 57 Vũng Tàu

4. Liên thông Tự động hóa K60

Lịch nộp đồ án và bảo vệ tốt nghiệp như sau:

Ngày 21.8.2017: Nộp đồ án tốt nghiệp

Ngày 31.8.2017: Bảo vệ tốt nghiệp (lịch dự kiến)

Thông báo của bộ môn