Get Adobe Flash player
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

KHOA CƠ – ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                                                                      Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2013

 

QUY ĐỊNH LÀM VIỆC CỦA KHOA CƠ – ĐIỆN

 

Căn cứ vào Điều lệ trường đại học ban hành theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ quy định về cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Mỏ - Địa chất và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị ban hành theo Quyết định số 936/QĐ-MĐC ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

Căn cứ điều kiện cụ thể của Khoa Cơ - Điện, Ban Chủ nhiệm Khoa xây dựng quy chế làm việc trong nội bộ Khoa nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng giảng dạy, tăng cường hiệu quả công tác quản lý giáo dục trong Nhà trường. Quy chế làm việc gồm các nội dung sau:
Điều 1. Quy định chung

1.Tất cả các cán bộ viên chức trong Khoa có trách nhiệm thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nhiệm vụ theo chức trách của mình.

2. BCN Khoa chịu trách nhiệm tổ chức điều hành để các Bộ môn và toàn thể CBVC tham gia một cách tích cực và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công.

3. BCN Khoa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

4. Phụ trách Bộ môn chủ động thực hiện các công việc được phân công và chịu trách nhiệm trước BCN Khoa về các hoạt động của đơn vị mình.

5. Mọi đề xuất, thắc mắc của cá nhân (tập thể) được phản ánh với người phụ trách trực tiếp hoặc với BCN Khoa để xem xét giải quyết.
Điều 2. Phân công nhiệm vụ
2.1. Trưởng Khoa

1. Lãnh đạo và quản lý chung các hoạt động trong Khoa, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Khoa.

2.Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ; công tác tài chính, theo dõi thu chi Khoa thông qua thủ quỹ.

3. Quản lý toàn diện về nhân sự của Khoa. Trực tiếp theo dõi công tác giáo vụ Khoa, văn phòng Khoa.

4. Xây dựng, quản lý và tổ chức các chương trình đào tạo của Khoa.

5. Tổ chức xây dựng mô hình hoạt động Khoa, định hướng phát triển Khoa.

6. Phối hợp công tác với Chi bộ Đảng và các tổ chức quần chúng: Công đoàn, Đoàn TN...

7. Tổ chức các Hội đồng ra quyết định liên quan đến các hoạt động của Khoa.

8. Ký kết các văn bản hợp tác, liên kết... sau khi thông qua Ban Giám hiệu Nhà trường.
2.2. Phó Trưởng Khoa
Phó trưởng khoa 1

Phụ trách các hoạt động liên quan tới KHCN và Đào tạo ĐH

Trực tiếp quản lý các công tác:

1. NCKH và chuyển giao công nghệ

2. Phát triển các dự án, đề tài nghiên cứu phục vụ sản xuất

3. Tổ chức đào tạo đại học chính quy

4. Giám sát và kiểm tra các hoạt động đào tạo của các Bộ môn

5. Các công tác khác do Trưởng khoa phân công
Phó Trưởng Khoa 2

Phụ trách Cơ sở vật chất và công tác Sinh viên,

Trực tiếp quản lý các công tác:

1. Phụ trách công tác Sinh viên, công tác đoàn thanh niên

2. Tổ chức xây dựng các mối quan hệ với doanh nghiệp, cựu sinh viên, đào tạo tay nghề và vừa làm vừa học

3. Quản lý hoạt động của các Phòng thí nghiệm, cơ sở vật chất và trang thiết bị

4. Quản lý công tác Truyền thông, quảng bá hình ảnh và tư vấn tuyển sinh Khoa

5. Các công tác khác do Trưởng khoa phân công
2.3. Công đoàn, Nữ công Khoa

Chủ tịch công đoàn: Phụ trách chung chăm lo đến quyền và lợi ích của người lao động, đời sống cán bộ, con em trong Khoa.

Phó Chủ tịch công đoàn : Phụ trách tổ chức các sự kiện của công đoàn và thay mặt Chủ tịch giải quyết các công việc khi Chủ tịch đi vắng hoặc được Chủ tịch uỷ quyền.

2.4. Đoàn thanh niên

Bí thư : Phụ trách chung và chịu trách nhiệm chính trong mọi hoạt động của Liên chi Đoàn Khoa, phát triển Đoàn, tham gia xây dựng Đảng, góp phần vào phong trào chung của tuổi trẻ Nhà trường.

Phó Bí thư : Phụ trách công việc được phân công và thay mặt Bí thư giải quyết các công việc khi Bí thư đi vắng hoặc được Bí thư uỷ quyền.
2.5. Trợ lý Văn thể Khoa

Phụ trách các công tác liên quan tới hoạt động văn nghệ, thể thao của cán bộ và sinh viên trong Khoa.

2.6. Văn thư Khoa

1. Có nhiệm vụ trực tại Văn phòng Khoa theo quy định chung, tiếp SV và liên hệ với người có chức trách để giải quyết các vấn đề liên quan đến SV; Tiếp đón khách đến giao dịch công tác tại Khoa.

2. Soạn thảo các công văn đi của BCN Khoa và tiếp nhận, triển khai thực hiện công văn đến dưới sự hướng dẫn của BCN Khoa.

3. Thực hiện trình ký, gửi, nhận các lọai công văn giấy tờ và thư điện tử, theo dõi kế hoạch công tác của Trường và có trách nhiệm thông báo, chuyển giao kịp thời cho các CB và SV có liên quan.

4. Có trách nhiệm thu dọn Văn phòng Khoa, bảo quản các tài sản liên quan đến Văn phòng Khoa, quản lý quỹ của Khoa.

5. Quản lý sổ sách thu-chi của Khoa.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Khoa giao.

2.7. Phụ trách Bộ môn

1. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Bộ môn.

2. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập các môn học trong chương trình, kế hoạch giảng dạy được giao.

3. Xây dựng, hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến chuyên ngành đào tạo và môn học được giao.

4. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy học tập, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

5.Tổ chức các hoạt động khoa học công nghệ theo kế hoạch được giao; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội.

6. Chủ trì việc đào tạo chuyên ngành cấp đại học và sau đại học theo định hướng ngành của Bộ môn.

7. Tham gia xây dựng, triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học của bộ môn.

8. Quản lý đội ngũ CBVC, cơ sở vật chất, thiết bị của Bộ môn.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Khoa giao.

2.8. Giảng viên

1. Thực hiện giảng dạy, hướng dẫn sinh viên thực hành, thực tập, làm đề tài tốt nghiệp; hướng dẫn học viên, nghiên cứu sinh làm luận văn, luận án theo phân công. Giảng dạy, hướng dẫn theo đúng nội dung, chương trình đã được Bộ GD&ĐT và Nhà trường quy định;

2. Viết giáo trình, phát triển tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập theo sự phân công của Khoa, Bộ môn.

3. Ra đề, coi thi, chấm thi kết thúc học phần đúng quy chế, nộp danh sách điểm, danh sách học sinh không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần kịp thời.

4. Tham gia hoặc chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ theo sự phân công của Khoa, Bộ môn.

5. Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Tham gia công tác quản lý đào tạo thông qua hoạt động chuyên môn của bộ môn, khoa, Hội đồng khoa học và đào tạo; tham gia các đoàn thể trong trường khi được phân công, bổ nhiệm.

6. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do lãnh đạo Khoa, Bộ môn giao.

2.9. Cán bộ phụ trách phòng thí nghiệm, thực hành

Đối với tổ trưởng tổ thực hành

1. Chịu trách nhiệm chung về hoạt động thực hành, thí nghiệm của Khoa.

2. Quản lý lịch trực của nhân viên kỹ thuật, lịch học tập tại các phòng thực hành.

3. Lập kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, mua sắm thiết bị cho phòng thí nghiệm.

Đối với nhân viên

1. Thực hiện kế hoạch công tác theo lịch trực.

2. Quản lý, bảo quản các thiết bị , vật tư phòng thí nghiệm mà mình đảm nhận.

3. Phối hợp với giáo viên giảng dạy để hướng dẫn sinh viên thực tập, thí nghiệm theo các nội dung thực tập, thí nghiệm của từng môn học và của từng đợt thực tập.

4. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do lãnh đạo Khoa giao.

Điều 3. Chế độ sinh hoạt

3.1. Chế độ sinh hoạt hành chính

1. Họp cán bộ chủ chốt của Khoa (BCN khoa, phụ trách Bộ môn, cán bộ khảo thí Bộ môn, bí thư liên chi đoàn Khoa, phụ trách phòng thực hành, trợ lý Khoa) mỗi tháng 1 lần sau khi có cuộc họp công tác tháng của Trường.

2. Các Bộ môn họp triển khai công viêc mỗi tháng một lần (có ghi chép vào sổ biên bản của Bộ môn). Thời gian, địa điểm do phụ trách Bộ môn quy định.

3. BCN khoa lập kế hoạch công tác hàng tuần và phân công lịch trực để giải quyết kịp thời các công việc của Khoa.

4. CBVC của Khoa phải có mặt 05 phút trước giờ họp hoặc sinh hoạt tập thể, các trường hợp vắng phải báo cáo thủ trưởng đơn vị.

5. CBVC của Khoa phải đăng ký 01 số điện thoại chính thức của cá nhân; Thường xuyên kiểm tra thư điện tử (ít nhất 01 lần/ngày). Các công việc khẩn cấp yêu cầu thực hiện trong vòng 24h hoặc trong thời gian ngày nghỉ thì phải kết hợp thông báo qua điện thoại.

3.2. Chế độ sinh hoạt học thuật, chuyên môn:

1. Toàn Khoa tổ chức sinh hoạt khoa học, trao đổi học thuật mỗi học kỳ 1 lần. Thời gian cụ thể do Lãnh đạo Khoa thông báo.

2. Các Bộ môn sinh hoạt chuyên môn (Seminar khoa học, triển khai học thuật ... ít nhất mỗi tháng một lần, có ghi chép vào sổ biên bản của Bộ môn).

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013.

2. Tất cả CBVC của Khoa đều phải thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế này.

3. Những quy định của Khoa trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

TRƯỞNG KHOA
TS. Nguyễn Chí Tình

 

Tìm kiếm...

 ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

KHOA CƠ - ĐIN

Địa ch: P604-605 Nhà C12
18 Phố Viên - Phường Đức Thắng
Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Đin thoại/Fax: (+84) 24 37523432
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.