Đề nghị các sinh viên lớp Tự động hoá K57 Vũng Tàu thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định

 

Thời gian Nội dung thực hiện
06.03.2017-05.04.2017 Đi thực tập tốt nghiệp
05.04.2017 Kiểm tra báo cáo thực tập tốt nghiệp
03.05.2017 Kiểm tra tiến độ làm đồ án
29.05.2017 Nộp đồ án tốt nghiệp
09.06.2017 Bảo vệ đồ án tốt nghiệp