Đề nghị các sinh viên ba lớp Tự động hoá K57A và Tự động hoá K57B và Liên thông Tự động hoá K60 thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định

 

Thời gian Nội dung thực hiện
21.03.2017 Kiểm tra báo cáo thực tập
19.04.2017 Kiểm tra tiến độ làm đồ án
15.05.2017 Nộp đồ án tốt nghiệp
25..05.2017 Bảo vệ đồ án tốt nghiệp