Get Adobe Flash player
  • caudoi4.jpg
  • tuyn sinh 2019.png
  • Tuyển_sinh_2019.jpg

Theo thông báo số 559/TB-MĐC ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Trường đại học Mỏ - Địa chất về việc triển khai thực hiện Hội nghị khoa học sinh viên lần thứ 31, Khoa Cơ - Điện thông báo cho tất cả các lớp sinh viên và các đơn vị trong Khoa thực hiện:

- Triển khai thông tin về Hội nghị tới tất cả các cán bộ, sinh viên;

- Tổ chức cho cán bộ và sinh viên thực hiện việc trao đổi và đăng ký đề tài theo Bộ môn quản lý;

- Tổ chức xét duyệt các đề tài và làm tổng hợp nộp Khoa (Bản cứng và bản mềm) trước ngày 29/9.

Đề nghị các Lớp sinh viên và các Đơn vị trong Khoa nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này.

Nội dung thông báo 559/TB-MĐC và các biểu mẫu liên quan được tải theo đường link dưới đây:

- Thông báo 559/TB-MĐC

- Mẫu 1: Danh mục để xuất đề tài NCKH SV (Cán bộ)

- Mẫu 2: Phiếu đề xuất đề tài NCKHSV (Nhóm SV)

- Mẫu 3: Phiếu đề xuất hội đồng xét chọn đề tài (Khoa)

- Mẫu 4: Bảng thống kê các đề xuất đề tài NCKH SV (Đơn vị, Khoa)

Tìm kiếm...

 ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

KHOA CƠ - ĐIN

Địa ch: P604-605 Nhà C12
18 Phố Viên - Phường Đức Thắng
Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Đin thoại/Fax: (+84) 24 37523432
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.